აქ წარმოდგენილია ყველაზე ხშირად მოთხოვნადი ხელშეკრულებების ნიმუშები/ხელშეკრულების ტიპიური ფორმები. ხელშეკრულების ტექსტში წითლად არის მონიშნული ის პუნქტები რომლებიც ცვლადია (თარიღი, მხარეები, ღირებულება და ა.შ.).  წინამდებარე ხელშეკრულებები წარმოადგენენ ხელშეკრულებების განზოგადებულ (შაბლონურ) ფორმას და შესაძლოა, რომ ზუსტად ვერ ასახავდეს მხარეთა მიერ მოლაპარაკებულ პირობებს. უფრო დეტალური, მაქსიმალურად ინტერესების დამზღვევი და სპეციფიკაზე მორგებული ხელშეკრულების საჭიროების შემთხვევაში ჩვენი კომპანიის იურისტები გაგიწევენ იურიდიულ მომსახურებას.

იმ შემთხვევაში თუ არსებული შაბლონები არ არის საკმარისი თქვენს შემთხვევაში შეგიძლიათ ისარგებლოთ ფასინი სერვისით და მიმართოთ კომპანიის იურიდიულ სამსახურს – იურიდიული მომსახურება.

ხელშეკრულების ნიმუში ქართულ ენაზე

ავტოიჯარა (ფინექსპერტიზა)

ავტომობილის ნასყიდობის ხელშეკრულება

ავტონასყიდობა განვადებით

დისტრიბუციის ხელშეკრულება

იჯარის ხელშეკრულება finexpertiza.ge

მიწოდების ხელშეკრულება

მოთხოვნის დათმობის ხელშეკრულება

ნარდობა-დამზადება

ნარდობა-მომსახურება (მომზ. ფინექსპერტიზა)

ნასყიდობა-ერჯერადი

სესხის ხელშეკრულება fineqspertiza.ge

შეთანხმება ხელშეკრულების გაუქმებაზე

შეთანხმება ხელშეკურლების ცვლილებაზე

შრომითი ხელშეკრულება -2021

შრომითი ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით

წინარე ხელშეკრულება

finexpertiza.ge

ხელშეკრულების ტიპიური ფორმები