იურიდიული მომსახურება ძირითადად მოიცავს თუმცა არ შემოიფარგლება მხოლოდ: კონსულტაცია, დოკუმენტების მომზადება და რევიზია, სასამართლო წარმომადგენლობა.

დაგვიკავშირდით: 579 44 33 55

სამოქალაქო სამართალი

სამოქალაქო სამართალი ნებისმიერი კომპანიის ყოველდღიურ საქმიანობაში უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. ნებისმიერ მომსახურების გაწევა/მიღება ნივთის გაყიდვა/ყიდვა სამოქალაქო სამრთლის ნორმებით რეგულირდება. იმისათვის რომ აცილებული იქნას პრობლემები მესამე პირებთან ურთიერთობისას ან მოგვარდეს უკვე წარმოშობილი პრობლემები, კომპანიებისთვის მნიშვნელოვანია სამართლებრივი მხარდაჭერის მიღება.

მომსახურების სახეობა მოიცავს :

– კონსულტაციას თქვენთვის საინტერესო საკითხების განმარტება, თქვენს წინაშე არსებული პრობლემის სამართლებრივი გზით მოგვარების საშუალებების შეთავაზება. ეს შეიძლება იყოს: სურს გაფორმებული ხელშეკრულების შეწყვეტა და შეწყვეტის სამართლებრივი შედეგების განსაზღვრა, იპოთეკასთან ქირავნობასთან ან იჯარასთან დაკავშირებული საკითხები და სხვა მრავალი საკითხი.

– დოკუმენტების მომზადება თქვენზე ორიენტირებული და თქვენს მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე მორგებულიხელშეკრულებების მომზადება, თქვენი პარტნიორის მიერ მოწოდებული ხელშეკრულებების რევიზია რამდენად შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს და ხომ არ შეიცავს რაიმე სამომავლო რისკებს, შეთანხმების აქტებისა და მიღება-ჩაბარებების აქტების მომზადება, იურიდიულიად გამართული კორესპოდნეციის მომზადება.

– მოლაპარაკებებში მონაწილების მიღება როდესაც მიმდინარეობს იურიდიულ პირებს შორის ან იურიდიულ და ფიზიკურ პირს შორის მოლაპარაკება მნიშვნელოვან საკითხზე სადაც და მოლაპარაკებების დროს შეიძლება დაისვას იურიდიული პრობლემები. ამ პრობლემების გადასაწყვეტად სამართლებრივი გზების გამონახვის, მოლაპარაკებებისას მიღებული გადაწყვეტილებების კანონმდებლობასთან შედარების, იმის გასარკვევად მოწინააღმდეგე მხარე იურიდიული ნიანსების გამოყენებით ხომ არ აპირებს დამკვეთის მოტყუებას და სხვა მსგავსი საკითხებისათვის მოლაპარაკებებში მონაწილეობა დამკვეტის დაცვის მიზნით.

– სასამართლო წარმომადგენლობა/საადვოკატო მომსახურება თქვენი ინტერესების დაცვა სასამართლოში არსებულ სამოქალაქო დავებზე, მათ შორის არბიტრაჟებში. მოიცავს როგორც თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად სარჩელის მომზადებას და სასამართლოში შეტანას ისევე თქვენი ინტერესების დაცვას თუ თქვენს წინააღმდეგ არის სარჩელი შემოტანილი;

– იურიდიული აუდიტი საწარმოში არსებული ყველა იურიდიული დოკუმენტის: სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის, გაფორმებული ხელშეკრულებების, პარტნიორთა გადაწყვეტილებების, დირექტორის ბრძანებების და სხვა კანონთან შესაბამისობის დადგენა და რეკომენდაციის გაწევა ხარვეზების აღმოსაფხვრელად

სამეწარმეო სამართალი

სამეწარმეო სამართალი არეგულირებს კომაპნიის დაფუძნების, რეორგანიზაციის, შვილობილო კომპანიების დაფუძნების, ლიკვიდაციისა და სხვა მსგავსს ურთიერთობებს. ურთიერტობას დირექტორებთან და სხვა პარტნიორებთან. საწარმოს ფუნქციონირების შეფერხებების თავიდან აცილების მიზნით კომპანიებისთვის უმნიშვნელოვანესია რომ კორპორატიული სამართლის კუთხით ქონდეს გამართული სტრუქტურა და დოკუმენტაცია.

მომსახურების სახეობა მოიცავს :

– კონსულტაციას .

– დოკუმენტების მომზადება თქვენზე ორიენტირებული და თქვენს მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე მორგებულიხელშეკრულებების მომზადება, თქვენი პარტნიორის მიერ მოწოდებული ხელშეკრულებების რევიზია რამდენად შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს და ხომ არ შეიცავს რაიმე სამომავლო რისკებს, შეთანხმების აქტებისა და მიღება-ჩაბარებების აქტების მომზადება, იურიდიულიად გამართული კორესპოდნეციის მომზადება.

– მოლაპარაკებებში მონაწილების მიღება როდესაც მიმდინარეობს იურიდიულ პირებს შორის ან იურიდიულ და ფიზიკურ პირს შორის მოლაპარაკება მნიშვნელოვან საკითხზე სადაც და მოლაპარაკებების დროს შეიძლება დაისვას იურიდიული პრობლემები. ამ პრობლემების გადასაწყვეტად სამართლებრივი გზების გამონახვის, მოლაპარაკებებისას მიღებული გადაწყვეტილებების კანონმდებლობასთან შედარების, იმის გასარკვევად მოწინააღმდეგე მხარე იურიდიული ნიანსების გამოყენებით ხომ არ აპირებს დამკვეთის მოტყუებას და სხვა მსგავსი საკითხებისათვის მოლაპარაკებებში მონაწილეობა დამკვეტის დაცვის მიზნით.

– სასამართლო წარმომადგენლობა/საადვოკატო მომსახურება თქვენი ინტერესების დაცვა სასამართლოში არსებულ სამოქალაქო დავებზე, მათ შორის არბიტრაჟებში, ადმინისტრაციულ დავებზე ან სისხლის სამართლის საქმეზე დაცვა. მოიცავს როგორც თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად სარჩელის მომზადებას და სასამართლოში შეტანას ისევე თქვენი ინტერესების დაცვას თუ თქვენს წინააღმდეგ არის სარჩელი შემოტანილი;

იურიდიული აუდიტი საწარმოში არსებული ყველა იურიდიული დოკუმენტის: სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის, გაფორმებული ხელშეკრულებების, პარტნიორთა გადაწყვეტილებების, დირექტორის ბრძანებების და სხვა კანონთან შესაბამისობის დადგენა და რეკომენდაციის გაწევა ხარვეზების აღმოსაფხვრელად

შრომის სამართალი

შრომის ბაზრის რამოდენიმე წლიანი უაღრესად ლიბერალური დამოკიდებულების შემდგომ სახელმწიფო ნელ-ნელა ამკაცრებს რეგულაციებს შრომით ურთიერთიობებთან დაკავშირებით. ნებისმიერი საწარმოს საქმიანობა წარმოუდგენელია თანამშრომლების და შესაბამისად შრომითი ურთიერთობების გარეშე. იმისათვის რათა, თავიდან იქნეს აცილებული კერძო შრომითი დავები ან სახელმწიფოს სანქციები შრომის კანონდმებლობის დაუცველობიდან გამომდიანრე კომპანიებს სჭირდებათ აღნიშნული საკითხების კვალიფიციური გადაწყვეტა.

მომსახურების სახეობა მოიცავს :

– კონსულტაციას

– დოკუმენტების მომზადება თქვენზე ორიენტირებული და თქვენს მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე მორგებულიხელშეკრულებების მომზადება, თქვენი პარტნიორის მიერ მოწოდებული ხელშეკრულებების რევიზია რამდენად შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს და ხომ არ შეიცავს რაიმე სამომავლო რისკებს, შეთანხმების აქტების გაკეთებას და იურიდიულიად გამართული კორესპოდნეციის მომზადება.

– სასამართლო წარმომადგენლობა/საადვოკატო მომსახურება თქვენი ინტერესების დაცვა სასამართლოში არსებულ სამოქალაქო დავებზე, მათ შორის არბიტრაჟებში, ადმინისტრაციულ დავებზე ან სისხლის სამართლის საქმეზე დაცვა. მოიცავს როგორც თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად სარჩელის მომზადებას და სასამართლოში შეტანას ისევე თქვენი ინტერესების დაცვას თუ თქვენს წინააღმდეგ არის სარჩელი შემოტანილი;

ადმინისტრაციული სამართალი

ნებისმიერს კომპანიას ან მეწარმე ფიზიკურ პირს უხდება სხვადასხვაა სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობა:
საგადასახადო,  საბაჟო,  მერია,  რეესტრი … 
ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ სტრუქტურებისა, რომელტანაც კომპანიებს აქვთ ხშირი შეხება, მათთან უღთიერთობისას ხშირად იქმნება პრობლემატური საკითხები. სწორედ ამ პრობლემატუირ საკითხების პრევენციისა და მოგვარებისათვის საჭირო არის კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება.

– კონსულტაციას .

– დოკუმენტების მომზადება კორესპოდენციის წარმოება განცხადებები, საჩივრები, შეთანხმების აქტებისა და მიღება-ჩაბარებების აქტების მომზადება, იურიდიულიად გამართული კორესპოდნეციის მომზადება.

– სასამართლო წარმომადგენლობა/საადვოკატო მომსახურება თქვენი ინტერესების ადმინისტრაციულ დავებზე. მოიცავს როგორც თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად სარჩელის მომზადებას და სასამართლოში შეტანას ისევე თქვენი ინტერესების დაცვას თუ თქვენს წინააღმდეგ არის სარჩელი შემოტანილი;

იურიდიული მომსახურება

დეტალებისათვის დარეკეთ: 579443355 ან მოგვწერეთ info@finexpertiza.ge 

აუდიტორული მომსახურებისათვის გადადით ამ გვერდზე.