სხვადასხვა ბრძანების ნიმუშები და აქტების ნიმუშები

ბრძანება გათავისუფლების შესახებ

ბრძანება დანიშვნის შესახებ

ბრძანება დაჯარიმების შესახებ

ბრძანება მივლინების შესახებ

ბრძანება პრემიის შესახებ

ბრძანება სტაჟიორად დანიშვნის შესახებ

ბრძანება შვებულების თაობაზე

ვალის აღიარების აქტი

უხელფასო შვებულების თაობაზე

 

წინამდებარე  ბრძანების ნიმუშები და ასევე სხვადასხვა აქტების ნიმუშები მომზადებულია აუდიტორულ კომპანია ფინექსპერტიზაში ფართო სპექტრის კომპანიების მიერ გამოსაყენებლად.  შაბლონები წარმოადგენს განზოგადებულ დოკუმენტებს, რომლებიც ფართო სპექტრზეა გათვლილი და შედგენილია სხვადასხვა კომპანიათა მოთხოვნილებების ანალიზის შედეგად. უფრო დეტალური და სრულყოფილი ნიმუშების დასამზადებლად რომლებიც მორგებული იქნება თქვენი კომპანიის საჭიროებებზე ან კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ კომპანიის იურიდიულ სამსახურს  აღნიშნული მომსახურება ფასიანია.

ფინექსპერტიზა ჯორჯია